Arhive Blog:

martie, 2022

 • 4 martie

  Transcrierea unui act de naștere emis în străinătate

  Compartiment Specializat: Stare Civila (Arba Ancuța Ionița)Adresă e-mail: starecivila@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 742625856(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române. Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI DE LA NAŞTEREA COPILULUI, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de naştere la Primăria de domiciliu a oricăruia dintre părinţi. Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea care îi priveşte în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul de reşedinţă. Transcriere la consulat – UKTranscriere la consulat – FranțaTranscriere la consulat – BelgiaTranscriere la consulat – ItaliaTranscriere la consulat – Spania TRANSCRIERE ÎN ROMÂNIA 1. Ce trebuie făcut în străinătateÎn prima fază, părinţii copilului înregistrează naşterea la autorităţile competente din străinătate – certificatul/ extrasul de naştere va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele copilului precum şi ale părinţilor acestuia, data şi …

 • 4 martie

  Acte necesare pentru înscrierea ca voluntar în cadrul SVSU

  Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (Pompierii civili) – Michnea Ioan PetruAdresă e-mail: svsu@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 722375197(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Certificat de cazier judiciar (se obține de la Vișeu de Sus)– Cerere de înscriere (se obține de la primărie)– Fișă de aptitudine (aviz medical) de la Medicina Muncii– Aviz psihologic (se obține de la orice cabinet individual avizat)– Un document de studii– Carte de idenitate Contractul de voluntariat se încheie la primărie.

 • 4 martie

  Acte necesare/proceduri registrul agricol

  Compartiment Specializat: Registru Agricol (Micle Horia )Adresă e-mail: regagricol@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 728969255(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Înscrierea datelor în registru agricol în a cărui rază aministrativ teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe proprie răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitatea deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registru agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente. În conformitate cu prevederile art. 11 din acelaşi act normativ, perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registru agricol sunt următoarele: – Între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului prezent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, …

 • 4 martie

  Acte necesare încheire căsătorie

  Compartiment Specializat: Stare Civila (Arba Ancuța Ionița)Adresă e-mail: starecivila@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 742625856(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă unde urmează a se încheia căsătoria.Ofiţerul de stare civilă care primeşte declaraţia de căsătorie solicită viitorilor soţi să prezinte actele de identitate, certificatele de naştere, certificatele medicale privind starea sănătăţii acestora. Odată cu documentele, viitorii soţi depun, în mod obligatoriu, o declaraţie pe propria răspundere că nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei. Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ – teritoriale unde se află temporar, care o transmite în termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unde urmează a se încheia căsătoria. Acte necesare :– actul de identitate, în original şi copie xerox ( trebuie să aibă termen de valabilitate atât …

 • 4 martie

  Acte necesare obținere duplicat certificat de naștere

  Compartiment Specializat: Stare Civila (Arba Ancuța Ionița)Adresă e-mail: starecivila@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 742625856(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Cartea de identitate a solicitantului (în original) sau procură specială (împuternicire).– Certificatul de naștere vechi sau deteoriarat– Declarație dată în fața ofițerului de stare civilă în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării vechiului certificat de naștere (Anexa 59)– În cazul minorilor sub 14 ani, acesta trebuie însoțit de reprezentantul legal cu cartea de identitate.

 • 4 martie

  Acte numire curator special pentru reprezentarea/asistarea minorului la incheierea unor acte juridice

  Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 742625856(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: Acte necesare pentru părinte:– Cerere tip completată și semnată de părinte– Carte de identitate;– Certificat de căsătorie al părinţilor;– Certificat deces părinte (dacă este cazul);– Hotărâre divorţpărinţi (dacă este cazul);– Documente privitoare la actul juridic pentru a cărei încheiere se solicită încuviinţarea (după caz-certificat de deces la succesiuni, testament, certificat moştenitor, certificat de grefă emis de Instanţa Judecătorească pe rolul căreia se află înregistrat dosarul spre soluţionare, act proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului, antecontracte, extrase de cont, etc.);Acte necesare pentru persoana desemnată a fi numită curator special:– Declarație completată şi semnată de persoana care va fi numită curator;– Carte de identitate al persoanei care va fi numită curator;– Adeverință medicală din care să rezulte că nu sunt în evidență cu boli contagioase sau de natură psihică; Acte necesare pentru minor/ă:• Declarație completată şi semnată de către minorul/a care a împlinit 14 ani;• Certificat de naștere al minorului/ei;• Carte de identitate al minorului/ei (dacă a împlinit 14 ani);

 • 4 martie

  Acte necesare evaluare complexă pentru copii

  Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 742625856(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: Caz nou:– Dosar plic;– Bilete de ieşire din spital/scrisori medicale ( în funcţie de boli)-original și copie de la medicul specialist curant, care să cuprindă informaţii cu privire la gradul tulburărilor funcţionale determinate de afecţiunile existente, stadiul de evoluţie, complicaţiile existente, cf. Ord. 12709/725/2002.;– Certificat medical de la medicul specialist curant – original;– Fişă psihologică(în funcţie de boli), evaluare făcută de psiholog specialist clinician;– Fişă medicală ( medic de familie);– Fişă privind traseul educaţional/Fisa psihopedagogica ( de la şcoala/grădiniţa de unde vine copilul);– Anchetă socială ( primăria de domiciliul) si Fișa de evaluare socială pentru încadrarea în grad de handicap, orientarea şcolară/ profesională și planificarea de beneficii, servicii și intervenții pentru copiii cu dizabilități– Certificat de naştere ( buletin) pentru copil – copie;– Carte de indetitate/buletine părinţi și certificat de căsătorie- copie;– Carte de indetitate/buletin pentru copilul care a împlinit 14 ani/ copie;– Ultima Hotărâre a C.P.C./sentinţa civilă–de plasament pentru copiii cu măsură de protecție- copie;– Fotografie recentă a copilului ( în întregime, 9/13cm);– Atestat asistent maternal(dacă este cazul)-copie;– Sentinţă de divorţ ( dacă este cazul), copie …

 • 4 martie

  Acte necesare pentru evaluarea complexă a persoanelor adulte (încadrare în grad de handicap)

  Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 741422281(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Act de identitate – copie xerox (originalul il prezinta la evaluare);– Act doveditor al venitului, după caz:– Adeverinţă de salariat – în original (în cazul salariaţilor, nu mai veche de 3 luni);– Decizie de pensionare – în copie (indiferent de felul pensiei, în cazul pensionarilor de ex: pensie limită de vârstă, pensie de invaliditate-decizie asupra capacităţii de muncă cu specificarea datei de revizuire, pensie de urmaş, pensie CAP, pensie anticipată etc.) şi un cupon pensie recent – în original;– Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice- pentru persoanele care nu realizează venit (nu mai veche de 3 luni)– în original.– Cerere- tip – conform HG 430/2008 (poate fi obţinută de la Serviciul de Evaluare Complexă sau site-ul dgaspcmm.ro);– Scrisoare medicală tip (cf. HG 430/2008) de la medicul de familie (nu mai veche de 3 luni) – în original;– Referat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului afecţiunii, a stării prezente de sănătate, a tratamentului urmat, procedura terapeutică actuală şi, după caz, data debutului afecţiunii – în original (nu mai vechi de 3 luni); Alte …

 • 4 martie

  Acte necesare întocmire dosar pentru încălzirea locuinței

  Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 742625856(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei (Descărcare)– Copii dupa actele de identitate pentru toti membrii familiei Acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care solicita ajutorul:– Proprietar – adeverință de la registrul agricol (se obține de la primărie)– Chirias: contract de inchiriere valabil la data depunerii Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de catre membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii:– Adeverinta de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masa sau– Adeverinta venit ANAF sau/și– Cupoane de pensii, ajutor somaj– Cupoane indemnizatie pentru crestrea copilului pana la varsta de 2 sau 3 ani;– Cupoane indemnizatii lunare pentru persoanele cu handicap,– Cupoane alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare;– Acte doveditoare ale veniturilor provenite din inchirieri, dobanzi, dividente, parti sociale,subventii APIA, certificate de producator.

 • 4 martie

  Acte necesare pentru concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului

  Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro Telefon de serviciu: +40 742625856(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00) Acte necesare: – Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere (se obține de la primărie)– Actul de identitate al solicitantului și al celuilalt părinte (original și copie)– Certificatul de naștere al copiilor pentru are se solicită și a celorlalți copii aflați în întreținerea acestuia (original și copie)– Livret de familie (original și copie)– Certificatul de căsătorie (original și copie)– Cerere câtre angajator pentru concediul pentru creșterea copilului (cu număr de înregistrare, semnătură și ștampilă, original)– Adeverință de la angajator (original)– Stagiul de cotizare (original)– Decizia de pensionare, după caz (original și copie)– Dovada privind calitatea de elev/student (original)– Declarația pe propria răspundere al celuilalt părinte că nu realizează venituri, dacă acesta nu este angajat și nu realizează venituri– Adeverință de la medicul de familie pentru mamă că nu beneficiează de concediul pentru creșterea copilului, dacă solicitantul indemnizației este tatăl copilului.– Acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul (dacă este cazul)– Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției (dacă este cazul)– Hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției (dacă este cazul)– Hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului (dacă …