Acte Necesare

Acte Necesare

Category: Acte Necesare

Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Moldovan Marian Victor)
Adresă e-mail: impozitesitaxevaduizei@yahoo.com
impozitesitaxe@primariavaduizei.ro
Telefon de serviciu: +40 742017495
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

PENTRU IMOBILE

1. În cazul dezbaterii succesiunii:
Articolul 160
Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul
(1) Orice persoană fizică sau juridică, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4), poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscală sau documente care să ateste situaţia fiscală a unui contribuabil numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.

– cerere tipizată
– dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie).

2. În cazul înstrăinărilor:
– cerere tipizată.
– C.I. proprietar în original și copie – în lipsă, procura de reprezentare, însoțită de copie C.I. proprietar și reprezentant/original.
– În cazul unui imobil aflat în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, acordul în scris a fiecărui coproprietar și copie C.I./original.
– Dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie).

PENTRU AUTOTURISME

1. În cazul înstrăinărilor:
– cerere tipizată (se obține de la primărie)
– copie CI vânzător
– copie contract vânzare cumpărare
– fişa de înmatriculare
– dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie)

2. În cazul programului rabla:
– cerere tipizată
– copie C.I. proprietar
– copie carte identitate auto
– dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie).

Category: Acte Necesare

Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Moldovan Marian Victor)
Adresă e-mail: impozitesitaxevaduizei@yahoo.com
impozitesitaxe@primariavaduizei.ro
Telefon de serviciu: +40 742017495
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Copie carte de identitate a mijlocului de transport
– Actul de dobândire în original + 2 copii cu mentiunea “conform cu originalul”;
– Copia actului de identitate proprietar, administrator/ împuternicit + împuternicire depunere
declarație (dacă este cazul)
– Copia Certificatului de înregistrare / sau cartea de identitate a proprietarului (C.U.I./C.I.F.) – în cazul primei declarații de impunere (doar pentru persoane juridice)