Acte Necesare

Asistenta Sociala

Category: Asistenta Sociala

Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)
Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 742625856
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Cerere tip (se obține de la primărie)
– Cartea de idenitate a titularului și a celorlalți membri ai familiei (original și copie).
– Certificatul de naștere al copiilor (original și copie)
– Livret de familie (original și copie)
– Certificatul de căsătorie (original și copie)
– Certificat de deces (dacă este cazul, original și copie)
– Hotârăre judecătorească (dacă este cazul) sau sentință de divorț (dacă este cazul)
– Hotârăre adopție (dacă este cazul)
– Adeverință de salariu net pentru persoanele încadrate în muncă (din luna anterioară depunerii cererii)
– Adeverință de venit pentru persoanele care nu realizează venituri
– Cuponul de pensie/indemnizație
– Adeverință de la școală pentru copiii care frecventează cursurile școlare
– Adeverință de la registrul agricol privind terenurile și animalele (se obține de la primărie)
– Copie după talonul autoturismului (dacă beneficiarul deține autoturism)

Category: Asistenta Sociala

Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)
Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 742625856
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

Caz nou:
– Dosar plic;
– Bilete de ieşire din spital/scrisori medicale ( în funcţie de boli)-original și copie de la medicul specialist curant, care să cuprindă informaţii cu privire la gradul tulburărilor funcţionale determinate de afecţiunile existente, stadiul de evoluţie, complicaţiile existente, cf. Ord. 12709/725/2002.;
– Certificat medical de la medicul specialist curant – original;
– Fişă psihologică(în funcţie de boli), evaluare făcută de psiholog specialist clinician;
– Fişă medicală ( medic de familie);
– Fişă privind traseul educaţional/Fisa psihopedagogica ( de la şcoala/grădiniţa de unde vine copilul);
– Anchetă socială ( primăria de domiciliul) si Fișa de evaluare socială pentru încadrarea în grad de handicap, orientarea şcolară/ profesională și planificarea de beneficii, servicii și intervenții pentru copiii cu dizabilități
– Certificat de naştere ( buletin) pentru copil – copie;
– Carte de indetitate/buletine părinţi și certificat de căsătorie- copie;
– Carte de indetitate/buletin pentru copilul care a împlinit 14 ani/ copie;
– Ultima Hotărâre a C.P.C./sentinţa civilă–de plasament pentru copiii cu măsură de protecție- copie;
– Fotografie recentă a copilului ( în întregime, 9/13cm);
– Atestat asistent maternal(dacă este cazul)-copie;
– Sentinţă de divorţ ( dacă este cazul), copie certificate de căsătorie ( dacă părinții s-au recăsătorit recăsătorită);
– Certificate deces părinte ( dacă este cazul)- copie;
– Acordul/declaraţia părinţilor pentru încadrare într-un grad de handicap dată la notar/primărie/SEC

Category: Asistenta Sociala

Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)
Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 742625856
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei (Descărcare)
– Copii dupa actele de identitate pentru toti membrii familiei

Acte din care sa rezulte calitatea titularului cererii fata de locuinta pentru care solicita ajutorul:
– Proprietar – adeverință de la registrul agricol (se obține de la primărie)
– Chirias: contract de inchiriere valabil la data depunerii

Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de catre membrii familiei in luna anterioara depunerii cererii:
– Adeverinta de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masa sau
– Adeverinta venit ANAF sau/și
– Cupoane de pensii, ajutor somaj
– Cupoane indemnizatie pentru crestrea copilului pana la varsta de 2 sau 3 ani;
– Cupoane indemnizatii lunare pentru persoanele cu handicap,
– Cupoane alocatii pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati spre crestere si educare;
– Acte doveditoare ale veniturilor provenite din inchirieri, dobanzi, dividente, parti sociale,subventii APIA, certificate de producator.

Category: Asistenta Sociala

Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)
Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 742625856
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Cerere tip (se obține de la primărie);
– Copie după B.I./C.I membrilor familiei;
– Adeverinţă de stare materială eliberată de Camera Agricolă a primăriei;
– Adeverinţă de elev/student pentru membrii familiei care urmeaza o formă de învăţământ;
– Adeverinţă de la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru membrii familiei care au peste 16 ani*.

*La Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă se vor prezenta cu urmatoarele documemnte: copie dupa B.I/C.I, adeverinţă medicală de la medicul de familie, copie după ultima diplomă sau după cartea de munca.

Category: Asistenta Sociala

Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)
Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 742625856
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere (se obține de la primărie)
– Actul de identitate al solicitantului și al celuilalt părinte (original și copie)
– Certificatul de naștere al copiilor pentru are se solicită și a celorlalți copii aflați în întreținerea acestuia (original și copie)
– Livret de familie (original și copie)
– Certificatul de căsătorie (original și copie)
– Cerere câtre angajator pentru concediul pentru creșterea copilului (cu număr de înregistrare, semnătură și ștampilă, original)
– Adeverință de la angajator (original)
– Stagiul de cotizare (original)
– Decizia de pensionare, după caz (original și copie)
– Dovada privind calitatea de elev/student (original)
– Declarația pe propria răspundere al celuilalt părinte că nu realizează venituri, dacă acesta nu este angajat și nu realizează venituri
– Adeverință de la medicul de familie pentru mamă că nu beneficiează de concediul pentru creșterea copilului, dacă solicitantul indemnizației este tatăl copilului.
– Acte doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul (dacă este cazul)
– Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției (dacă este cazul)
– Hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției (dacă este cazul)
– Hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului (dacă este cazul)
– Decizia judecătorului DGASPC pentru măsura plasamentului în regim de urgență (dacă este cazul)
– Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei
– Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal prin decizia directorului DGASPC sau prin hotărâre judecătorească
– Declarația pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc nu beneficiază de indemnizație sau stimulent inserție
– Certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap (dacă este cazul)
– Certificat de încadrare a persoanei îndreptățite într-un grad de handicap
– Adeverința eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen.

Category: Asistenta Sociala

Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)
Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 741422281
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Act de identitate – copie xerox (originalul il prezinta la evaluare);
– Act doveditor al venitului, după caz:
– Adeverinţă de salariat – în original (în cazul salariaţilor, nu mai veche de 3 luni);
– Decizie de pensionare – în copie (indiferent de felul pensiei, în cazul pensionarilor de ex: pensie limită de vârstă, pensie de invaliditate-decizie asupra capacităţii de muncă cu specificarea datei de revizuire, pensie de urmaş, pensie CAP, pensie anticipată etc.) şi un cupon pensie recent – în original;
– Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice- pentru persoanele care nu realizează venit (nu mai veche de 3 luni)– în original.
– Cerere- tip – conform HG 430/2008 (poate fi obţinută de la Serviciul de Evaluare Complexă sau site-ul dgaspcmm.ro);
– Scrisoare medicală tip (cf. HG 430/2008) de la medicul de familie (nu mai veche de 3 luni) – în original;
– Referat medical de la medicul specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului afecţiunii, a stării prezente de sănătate, a tratamentului urmat, procedura terapeutică actuală şi, după caz, data debutului afecţiunii – în original (nu mai vechi de 3 luni);

Alte acte medicale: bilete de ieşire din spital, analize medicale, copii fişe dispensarizare, după caz, prima internare, internarea cu AVC, intervenţia chirurgicală, biopsia, livret militar pentru cine a fost scutit de armată pe motiv de boală etc., în funcţie de specificul afecţiunii sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

– Ancheta socială – model din HG 430/2008, efectuată de Primăria în raza careia îşi are domiciliul persoana care solicită evaluarea (nu mai veche de 3 luni) – în original.

FOARTE IMPORTANT!
Pentru eficientizarea procesului de evaluare complexă, vă rugăm să respectaţi următoarele aspecte:
Să vă asiguraţi că toate documentele medicale depuse la dosar sunt datate, semnate şi parafate de către medic şi poartă ştampila unităţii emitente; nu se primesc documentele care nu au aceste caracteristici;
Dosarul va conţine doar documentele referitoare la persoana care solicită evaluarea;
ACTELE VOR FI DEPUSE LA DOSAR ÎN ORDINEA MAI SUS MENŢIONATĂ primul act din dosar, la deschiderea acestuia, fiind actul de identitate, iar ultimul act din dosar – Ancheta Socială); în cazul actelor medicale de la punct. 7 acestea vor fi îndosariate în ordinea datării acestora, de la cel mai vechi, la cel mai recent; Actele nu vor fi puse în folii protectoare; Nu se vor depune la dosar două copii după acelasi document.

Category: Asistenta Sociala

Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)
Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 742625856
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

(Reîncadrarea în muncă să fie cu minim 60 de zile înainte să împlinească copilul 2 ani)

– Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere (cerere tip, se obține de la primărie)
– Actul de identitate al solicitantului și al celuilalt părinte (original și copie)
– Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită și a celorlalți copii aflați în întreținerea acestuia (original și copie)
– Certificatul de căsătorie (original și copie)
– Livretul de familie (original și copie)
– Adeverință de la angajator în care să fie specificată reîncadrarea în muncă.

Category: Asistenta Sociala

Compartiment specializat: Asistența Socială (Țiple Alina)
Adresă e-mail: asistsociala@primariavaduizei.ro

Telefon de serviciu: +40 742625856
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

Acte necesare pentru părinte:
– Cerere tip completată și semnată de părinte
– Carte de identitate;
– Certificat de căsătorie al părinţilor;
– Certificat deces părinte (dacă este cazul);
– Hotărâre divorţpărinţi (dacă este cazul);
– Documente privitoare la actul juridic pentru a cărei încheiere se solicită încuviinţarea (după caz-certificat de deces la succesiuni, testament, certificat moştenitor, certificat de grefă emis de Instanţa Judecătorească pe rolul căreia se află înregistrat dosarul spre soluţionare, act proprietate asupra bunurilor care fac obiectul contractului, antecontracte, extrase de cont, etc.);
Acte necesare pentru persoana desemnată a fi numită curator special:
– Declarație completată şi semnată de persoana care va fi numită curator;
– Carte de identitate al persoanei care va fi numită curator;
– Adeverință medicală din care să rezulte că nu sunt în evidență cu boli contagioase sau de natură psihică;

Acte necesare pentru minor/ă:
• Declarație completată şi semnată de către minorul/a care a împlinit 14 ani;
• Certificat de naștere al minorului/ei;
• Carte de identitate al minorului/ei (dacă a împlinit 14 ani);