Acte Necesare

Acte Necesare

Category: Acte Necesare

Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Moldovan Marian Victor)
Adresă e-mail: impozitesitaxevaduizei@yahoo.com
impozitesitaxe@primariavaduizei.ro
Telefon de serviciu: +40 742017495
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

PENTRU IMOBILE

1. În cazul dezbaterii succesiunii:
Articolul 160
Solicitarea certificatului de atestare fiscală de către alte persoane decât contribuabilul
(1) Orice persoană fizică sau juridică, alta decât cea prevăzută la art. 69 alin. (4), poate solicita organelor fiscale certificatul de atestare fiscală sau documente care să ateste situaţia fiscală a unui contribuabil numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local, certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.

– cerere tipizată
– dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie).

2. În cazul înstrăinărilor:
– cerere tipizată.
– C.I. proprietar în original și copie – în lipsă, procura de reprezentare, însoțită de copie C.I. proprietar și reprezentant/original.
– În cazul unui imobil aflat în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, acordul în scris a fiecărui coproprietar și copie C.I./original.
– Dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie).

PENTRU AUTOTURISME

1. În cazul înstrăinărilor:
– cerere tipizată (se obține de la primărie)
– copie CI vânzător
– copie contract vânzare cumpărare
– fişa de înmatriculare
– dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie)

2. În cazul programului rabla:
– cerere tipizată
– copie C.I. proprietar
– copie carte identitate auto
– dovada plății taxă eliberare certificat de atestare fiscală (se obține de la primărie).

Category: Acte Necesare

Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Moldovan Marian Victor)
Adresă e-mail: impozitesitaxevaduizei@yahoo.com
impozitesitaxe@primariavaduizei.ro
Telefon de serviciu: +40 742017495
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Copie carte de identitate a mijlocului de transport
– Actul de dobândire în original + 2 copii cu mentiunea “conform cu originalul”;
– Copia actului de identitate proprietar, administrator/ împuternicit + împuternicire depunere
declarație (dacă este cazul)
– Copia Certificatului de înregistrare / sau cartea de identitate a proprietarului (C.U.I./C.I.F.) – în cazul primei declarații de impunere (doar pentru persoane juridice)

Category: Acte Necesare

Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Moldovan Marian Victor)
Adresă e-mail: impozitesitaxevaduizei@yahoo.com
impozitesitaxe@primariavaduizei.ro
Telefon de serviciu: +40 742017495
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Contract de vănzare – cumpărare în original + xerocopie
– Cartea de identitate a vehicului în original + xerocopie
– Cartea de identitate a persoanei care dobândește vechiculul în original + xerocopie
– Fișa de înmatriculare completată de câtre persoana care dobândește

Pentru luarea în evidență se va prezenta persoana care dobândește mijlocul de transport sau persoana împuternicită prin procură notarială. În vederea obținerii certificatului de atestare fiscală persoanle care îl solicită trebuie să aibă impozitele achitate.

Category: Acte Necesare


Compartiment specializat: 
Impozite și Taxe Locale (Moldovan Marian Victor)
Adresă e-mail: impozitesitaxevaduizei@yahoo.com
impozitesitaxe@primariavaduizei.ro
Telefon de serviciu: +40 742017495
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Copia actului de identitate
– Copie autorizaţie construire;
– Balanţă de verificare din lună în care a fost înregistrat imobilul (in cazul firmelor);
– Nota contabilă;
– Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
– Proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;
– Declaraţie notarială (pentru imobile construite fără autorizaţie)

Category: Acte Necesare

Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Moldovan Marian Victor)
Adresă e-mail: impozitesitaxevaduizei@yahoo.com
impozitesitaxe@primariavaduizei.ro
Telefon de serviciu: +40 742017495
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Contract vânzare cumpărare, donație, întreținere, certificat moștenitor, sentință judecătorească definitivă, proces verbal de licitație, respectiv adjudecare, după caz
– Copie carte identitate proprietar/coproprietar, C.I.
– Schița imobilului – din care sa rezulte supratafa utilă şi construită desfaşurată a imobilului;
– Copie extras CF în anumite cazuri
– ANEXA la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – (persoane fizice nerezidente în localitate).

Category: Acte Necesare

Compartiment specializat: Impozite și Taxe Locale (Moldovan Marian Victor)
Adresă e-mail: impozitesitaxevaduizei@yahoo.com
impozitesitaxe@primariavaduizei.ro
Telefon de serviciu: +40 742017495
(doar în timpul programului de lucru, Luni – Vineri, 08:00 – 16:00)

Acte necesare:

– Declaraţie de scoatere din evidență (se obține de la primărie) – Model 2016 ITL
– Contract vânzare cumpărare în cazul vânzării autoturismului – 5 exemplare (Model ITL054) sau contract donație, certificat moștenitor – după caz, sau certificat de radiere sau certificat de distrugere.
– Copie act de identitate (CI) vânzător și cumpărător.
– Fișa de înmatriculare.

Tag: radiere